fbpx

Generelle Forretningsbetingelser for Arrangører

Ticketbutler er en online handelsplatform, som formidler billetter og associerede ydelser. Eventarrangører fremviser herigennem arrangementer og kan sælge billetter mv. til arrangementerne.

Disse generelle betingelser er gældende mellem Ticketbutler og dennes eventarrangører. Ingen andre betingelser er gældende for dette forhold med mindre andet er aftalt på skrift af en autoriseret repræsentant fra Ticketbutler.

 

1. Definitioner.

‘Ticketbutler’ repræsenterer Ticketbutler ApS, som er en dansk registreret virksomhed (CVR nr: 38404687) med adresse på Raffinaderivej 10, 2300 København S, Danmark. “Arrangør” repræsenterer en person eller en juridisk enhed som benytter Ticketbutlers services med hensigt på at fremvise arrangementer og sælge billetter til arrangementer såvel som associerede produkter/services. “Aftalen” repræsenterer aftalen indgået mellem Ticketbutler og arrangøren angående leverancen af Ticketbutlers services til arrangøren, hvor disse betingelser er gældende. “Ticketbutler services” repræsenterer de services Ticketbutler leverer til arrangøren i overensstemmelse med aftalen og disse betingelser inklusiv, men ikke begrænset til, Ticketbutler platformen på dennes hjemmeside(r), domæne(r) og mobile applikation(er).

 

2. Opkrævning af betalinger.

Ticketbutler vil modtage betalinger fra kunder inklusiv moms og gebyrer på vegne af arrangøren. Betalingen vil blive opkrævet direkte efter billetten og/eller associerede produkter/services er leveret til kunden inklusiv elektronisk levering. Har arrangøren valgt at få sin omsætning udbetalt løbende inden arrangementet gennem Stripe-løsningen, vil Stripe opkræve et gebyr. De aktuelle Stripe-gebyrer kan findes på denne side. Ticketbutler kan tilbyde andre produkter og services herunder, men ikke begrænset til, SMS-billetter, afbestillingsbeskyttelse o.l. Ticketbutler kan for disse services pålægge billetkøberen gebyrer.

Prisen for brugen af Ticketbutlers tjenester vil blive oplyst under brugeroprettelsen eller som en del af et tilbud fremsendt af en Ticketbutler salgsrepræsentant.

 

3. Udbetaling til arrangør.

Har arrangøren ikke valgt at få sin omsætning udbetalt løbende inden arrangementet gennem Stripe-løsningen, er det nødvendigt at Ticketbutler har muligheden for at kunne refundere billetprisen til køberen hvis det pågældende arrangement er aflyst. Derfor vil Ticketbutler udbetale billetomsætningen til arrangøren efter arrangementet er afholdt. Udbetalingen vil ske inden for 14 kalenderdage efter datoen for arrangementet, under forudsætning af at arrangør har leveret de nødvendige bankoplysninger til at gennemgøre transaktionen. Dog bestræber Ticketbutler sig på, at pengene overføres inden for 3 arbejdsdage efter arrangementets afslutning. En rente på 3,0% bliver pålagt ved for sent overførte udbetalinger. Billetomsætningen bliver udbetalt til den af arrangøren specificeret konto på Ticketbutler platformen; til denne udbetaling associerede gebyrer og lignende bliver fratrukket billetomsætningen og betalt af arrangøren.

 

4. Databehandler og -ejer forhold.

Al teknisk information og data vedrørende Ticketbutler services er Ticketbutlers ejendom inklusiv data genereret på baggrund af en brugers interaktion med Ticketbutler Services. Al data leveret af arrangøren eller indsamlet i forbindelse med et arrangement, er arrangørens ejendom. Hvis brugeren allerede har eller opretter en profil deler Ticketbutler ejerskab af denne data.

Arrangøren kan forespørge sine billetkøbere, registranter og/eller donorer om yderligere data under købet, registreringen og/eller donationen. Denne må dog ikke være obligatorisk indsamlet hvis dataen omhandler etnicitet, politisk overbevisning, religion, sexuelle præferencer, filosofiske overbevisning eller foreningsmedlemskaber medmindre andet er aftalt med Ticketbutler.

Ticketbutler sætter en standard behandleraftale (DPA) til rådighed, som del af denne kontrakt. Ønsker arrangøren at benytte egen behandleraftale, skal denne fremsendes senest 5 arbejdsdage efter godkendelse af denne kontrakt og underskrives af Ticketbutler med en frist på 10 arbejdsdage. Hvis Ticketbutler ikke har modtaget og kvitteret for en tilsendt behandleraftale inden for 5 arbejdsdage fra denne kontrakts underskrivelse, er Ticketbutlers standard behandleraftale gældende. Ønsker arrangøren at starte billetsalget/registreringen inden Ticketbutler har underskrevet arrangørens egen behandleraftale, er Ticketbutlers standard behandleraftale gældende. Efter arrangørens egen behandleraftale er underskrevet, er denne gældende med tilbagevirkende kraft til billetsalgets/registreringens påbegyndelse. Hvis Ticketbutler ikke kan godkende arrangørens egen behandleraftale er Ticketbutlers standard behandleraftale gældende.

Arrangøren forestår selvstændigt orientering af de registrerede i overenstemmelse med gældende ret.

 

5. Data og interlektuelle rettigheder.

Alle intellektuelle rettigheder i forbindelse med Ticketbutler services er Ticketbutlers ejendom inklusiv men ikke begrænset til alle rettigheder associeret med Ticketbutler hjemmeside(r) og app og Ticketbutler varemærke.

 

6. Brug af Ticketbutler services.

Ticketbutler bevilliger arrangøren en ikke-eksklusiv, ikke uigenkaldelig, begrænset rettighed til at tilgå og bruge Ticketbutler services med henblik på registrering af gæster til arrangementer og fremvisning af billetter til arrangementer som vel associerede produkter og services.

 

7. Arrangørs ansvar.

I kraft af at arrangøren er data-ejer forudsætter Ticketbutler at arrangøren overholder gældende datalovgivning inklusiv GDPR. Det er arrangørens ansvar at formidle korrekt, præcis, opdateret og relevant information om sine events, billetter, priser, betingelser, associerede produkter/services osv. via Ticketbutler services. Arrangøren forpligter sig til at de opslåede arrangementer gennem Ticketbutler services og gennemførslen af arrangementerne imødekommer gældende love, regler og regulationer, og alle produkter og services beskrevet på opslåede arrangementssider er leveret på en tilfredsstillende måde.

 

8. Refunderinger og reklamationer.

Da alle transaktioner er mellem arrangøren og dens respektive kunde(r) beder Ticketbutler alle kunder at henvende sig til den respektive arrangør ved henvendelser omkring refunderinger eller reklamationer. Arrangøren indvilliger i at overholde en refunderings-, klage- og reklamationspolitik i overensstemmelse med gældende love og generelle standarder. Ticketbutler må efter eget skøn forsøge at optræde som mægler vedrørende refunderinger, klager og reklamationer; dog vil Ticketbutler intet ansvar have for en arrangørs uhensigtsmæssige adfærd i forbindelse med refunderinger, reklamationer og klager. Arrangøren indvilliger i at forsvare og holde Ticketbutler, dets associerede selskaber og agenter skadesløs fra og mod alle erstatningskrav og udgifter inklusiv udgifter til advokater opstået fra eller relateret til transaktioner mellem kunder eller brugerer og arrangøren gennem Ticketbutler services.

 

9. Erstatningskrav fra arrangøren.

Alle erstatningskrav fra arrangøren mod Ticketbutler skal formidles skriftlig for at være gyldig. Erstatningskrav for tab eller skader mod Ticketbutler skal fremlægges senest 30 kalenderdage efter arrangøren er blevet opmærksom eller skulle have været blevet opmærksom på de givne tab eller skader.

 

10. Ansvarsbegræsning.

Ticketbutler kan kun gøres ansvarlig for tab eller skader ved udvisning af grov uagtsomhed eller uhensigtsmæssig hensigt af Ticketbutler. Ticketbutler kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller skader. Ticketbutler kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader opstået fra arrangørens afvigelser fra Ticketbutlers instruktioner eller vejledning i brugen af Ticketbutler services.

 

11. Arrangørens informationer.

Arrangøren indvilliger i at Ticketbutler må lagre og bruge arrangørens kontaktinformationer til at give arrangøren relevant og af arrangøren efterspurgt information og dele arrangørens kontaktinformation med brugere og kunder. Ticketbutler må også bruge arrangørens kontaktinformationer til at bekræfte arrangørens identitet, anmode om arrangørens mening på Ticketbutlers services, udvikle nye tilbud og til markedsundersøgelse. Ticketbutler forbeholder sig retten til at videregive kontaktinformation og personlig data for at:

  1. efterleve gældende love;
  2. svare på henvendelser fra offentlige myndigheder (eller fra henvendelser fra retslige, statslige, stats-støttede eller lokale myndigheder);
  3. efterleve gældende juridiske processer eller procedurer; eller
  4. forsvare Ticketbutlers rettigheder og ejendom, Ticketbutler services og/eller andre brugere af Ticketbutler services.

 

12. Ansvarsfraskrivelse.

Medmindre udtrykkeligt er angivet i Aftalen eller i disse vilkår og betingelser, giver Ticketbutler ingen garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder ingen garanti for ikke-overtrædelse eller egnethed til et bestemt formål. Ticketbutler garanterer eller garanterer ikke, at Ticketbutler Services vil være uafbrudt eller fejlfri, eller at Ticketbutler Services vil medføre nogen indtjening eller fortjeneste for arrangøren.

 

13. Ophør af aftalen.

Ticketbutler og arrangør er berettiget til at opsige aftalen, disse betingelser og afslutte brugen af Ticketbutler servicen ved en skriftlig opsigelse med 24 timers varsel. Arrangøren er forpligtet til at betale pågældende gæld tilhørende brugen af Ticketbutler services før aftalens ophør og dertil efterkomme pågældende forpligtelser indgået med kunder inden aftalens ophør. Ticketbutler er forpligtet til at levere dele af Ticketbutler services som allerede er betalt for.

 

14. Ændringer i aftalen.

Ticketbutler forbeholder sig ret til enhver tid at ændre disse standardvilkår og Ticketbutlers privatlivspolitik. Alle ændringer vil blive offentliggjort online. Ved at fortsætte med at gøre brug af Ticketbutler Services efter ændringer af disse handelsvilkår eller privatlivspolitikken, udtrykker arrangøren sin forståelse og accept af de ændrede standardvilkår og/eller privatlivspolitik.

 

15. Force majeure.

Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære forhold uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder, men ikke begrænset til, strejker, lock-out, krig, it-nedbrud, m.v., suspenderes aftalens rettigheder og pligter for parterne i det tidsrum force majeure består. Hver af parterne er forpligtet til at gøre sit yderste for at begrænse tab og således overholde sin tabsbegrænsningspligt. Ticketbutler kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader som resultat af eksterne internetbaserede platforme eller lignende som hævder restriktioner eller forbud mod Ticketbutler eller Ticketbutler services.

 

16. Lovvalg og værneting.

Uoverensstemmelser eller tvister, der ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, afgøres ved de danske domstole. Københavns byret er værneting for enhver tvist, der måtte udspringe af denne aftale.

 

17. Andet.

Ticketbutler kan benytte virksomheden, som arrangøren repræsenterer, som referencekunde i sin markedsføring herunder, men ikke begrænset til, brug af arrangørens logo på Ticketbutlers hjemmeside.

 

Databehandleraftale

1. PRÆAMBEL

1.1.Databehandleren (Ticketbutler) erklærer ved indgåelse af Forretningsbetingelserne, at denne vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af de registreredes rettigheder.

2. AFTALENS GENSTAND

2.1.Behandlingen vedrører opfyldelse af Forretningsbetingelserne mellem Databehandleren Ticketbutler og Den Dataansvarlige Arrangøren.

2.2.Behandlingens varighed følger forretningsbetingelserne.

2.3.Behandlingen består i indsamling, anvendelse, opbevaring, videreanvendelse og destruktion med det formål at administrere Den Dataansvarliges kommunikation med sine kunder, ansatte, leverandører og samarbejdspartnere i relation til afholdelse af events.

2.4.Der behandles almindelige personoplysninger, jf. artikel 6 i form af kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail og betalingsoplysninger.

2.5.Der behandles særlige kategorier af personoplysninger, jf. artikel 9 for så vidt Den Dataansvarlige selv ønsker at indsamle oplysninger om eksempelvis allergener, tilgængelighed og fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller politisk overbevisning.

2.6.Der behandles personoplysningerne om nuværende og tidligere eventdeltagere, ansatte, leverandører og samarbejdspartnere.

2.7.Der behandles kun artikel 9-oplysninger om Den Dataansvarliges eventdeltagere og egne ansatte.

 

3. NSTRUKS

3.1.Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra Den Dataansvarlige.

3.2.Kravet om Den Dataansvarliges skriftlige instruks af Databehandlerens behandlinger under Punkt 3.1 kan alene tilsidesættes, hvis det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som Databehandleren er underlagt.

3.3.Gør Databehandleren punkt 3.2 gældende underretter Databehandleren Den Dataansvarlige om dette retlige krav uden ugrundet ophold inden behandlingen, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

4. DE REGISTREREDES RETTIGHEDER

4.1.Under hensyntagen til behandlingens karakter bistår Databehandleren så vidt muligt Den Dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af Den Dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder som fastlagt i Databeskyttelsesforordningens kapitel III.

5. SIKKERHED

5.1.I tillæg til databehandlerens forpligtelse til at bistå den dataansvarlige i henhold til Bestemmelse 6.3., bistår databehandleren endvidere, under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, den dataansvarlige med:

5.2.Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 32.

5.3.Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed i deres ansættelseskontrakt eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

6. UNDERDATABEHANDLERE

6.1.Den Dataansvarlige giver hermed Databehandleren generel skriftlig godkendelse til anvendelse af underdatabehandlere i relation til levering af ydelserne som følger af Hovedkontrakten. Den Dataansvarlige orienteres om Databehandlerens underdatabehandlere på Databehandlerens hjemmeside, hvor Databehandleren også orienterer om ændringer i valg af underdatabehandlere. Databehandleren sørger for, at oversigten over underdatabehandlere findes på ticketbutler.io/underdatabehandlere.

6.2.Databehandleren underretter Den Dataansvarlige om udskiftninger i underdatabehandlerne snarest muligt, som angivet under punkt 6.1.

6.3.Såfremt den Dataansvarlige ikke ønsker, at Databehandleren anvender en ny underdatabehandler som varslet, jf. pkt. 6.2, skal den Dataansvarlige gøre skriftlig indsigelse til Databehandleren mod anvendelsen af sådan ny underdatabehandler uden ugrundet ophold efter at være blevet bekendt med udskiftningen.

6.4.Gør Databehandleren brug af en underdatabehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af Den Dataansvarlige, pålægges underdatabehandler de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i databeskyttelsesforordningens artikel 28.

6.5.Hvis underdatabehandler, som nævnt under punkt 6.4, ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver Databehandleren fuldt ansvarlig over for Den Dataansvarlige for opfyldelsen af den underdatabehandlers forpligtelser.

7. TILSYN

7.1.Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 28 til rådighed for den Dataansvarlige.

7.2.Databehandleren giver med 30 dages varsel mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af Den Dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af Den Dataansvarlige.

7.3.Databehandleren underretter omgående Den Dataansvarlige, hvis en instruks vedrørende Punkt 7.1 eller 7.2 efter Databehandlerens mening er i strid med Databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

7.4.Databehandleren er berettiget til særskilt at fakturere for arbejder relateret til punkt 7.1 og 7.2.

8. BEHANDLINGENS OPHØR

8.1.Databehandleren tilbageleverer alle personoplysninger, efter at tjenesten vedrørende behandlingen er ophørt, og sletter alle eksisterende kopier.

8.2.Databehandlerens sletnings- og tilbageleveringsforpligtelse, som følger af Punkt 8.1 frafalder, såfremt EU-retten eller Medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

8.3.Databehandleren dokumenterer uden ugrundet ophold over for Den Dataansvarlige, hvilke regler i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, der foreskriver opbevaring af personoplysningerne, som nævnt under Punkt 8.2.

9. Ændringer

9.1.Lovpligtige ændringer indføjes af Databehandleren og Den Dataansvarlige underrettes herom snarest muligt. Sådanne ændringer påvirker ikke gyldigheden af de allerede indgåede aftaler, og kræver heller ikke at den tilpassede aftale underskrives på ny.